6736 Sayılı Kanun İle Uygulamaya Yönelik Açıklama

 

           Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğüe girmiştir.  Söz konusu kanuna  ilişkin özellik arz eden hususlar aşağıdaki gibidir

 1-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR: (Son Başvuru:31 Ekim 2016)

Yasanın yayınlandığı tarihte (19.08.2016) tarihinde kesinleşmiş bulunan 30.06.2016 tarihi ve öncesine ait

Maliye Bakanlığına,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,
Belediyelere,
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan ve
Vergi Dairelerince tahsil edilen ve kanunda sayılan diğer borçlar (askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları) yapılandırma kapsamındadır.

Vadesi Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi) da kanun kapmasında yapılandırmaya girmektedir.

1.1. Kesinleşmiş Vergi ve Ceza Borçlarında;

Vergi asıllarının tamamı Yİ- ÜFE ile ödenmesi durumunda, gecikme faizi/zammı ve vergi aslına bağlı cezalar kalkmaktadır.

Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda (usulsüzlük, özel usulsüzlük) cezanın %50 si ödenmek şartıyla kalan %50 silinmektedir.

1.2. İdari Para Cezalarında ve kanun kapsamındaki diğer alacaklarda;

İdari para cezalarının ve diğer alacaklarda Yİ ÜFE ile ödenmesi durumunda gecikme faizi ve zammı silinmektedir.

1.3. 6552 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan ve ödeme süresi devam eden alacaklar

Talep edilmesi durumunda bu yasa kapsamında yeniden yapılandırılabilecektir.

2-KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA AŞAMASINDA OLAN ALACAKLAR: (Son Başvuru:31 Ekim 2016) 

Dava açma süresi geçmemiş veya dava aşamasında olan alacaklardan dava konusu edilmemesi veya davadan vazgeçilmesi durumunda davanın aşamasına göre vergi asıllarında %50, % 80 indirim yapılmakta, vergi aslına bağlı cezalar kalkmakta ve vergi aslına bağlı olmayan cezalarda indirim öngörülmektedir.

Vergi asılları gecikme zammı/faizi yerine Yİ ÜFE ile hesaplanan tutarlar dikkate alınmaktadır.

Mükelleflerin bu yasadan yararlanmaları için davalarından feragat etmeleri gerekmektedir. GİB tarafından yayınlanan ekte yer alan kılavuzda etraflıca açıklanmıştır.

3-MATRAH ARTIRIMI: (Son Başvuru:31 Ekim 2016)

Mükellefler 2011-2015 dönemlerinde beyan ettikleri Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Stopaj matrahlarını/vergilerini yasada belirtilen tutarlarda artırmaları durumunda artırdıkları dönemler için vergi incelemesine tabi olmayacak ve tarhiyat yapılmayacaktır. (İade incelemeleri nedeniyle incelemeye tabi olabileceklerdir.)

Artırım yıl bazında yapılabilecektir. Her yılın artırımda bulunulmasına gerek yoktur. Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri artırımda bulundukları yıllarda mali zararı bulunması durumunda 2016 ve sonraki yıllarda %50 sini mahsup edebileceklerdir. 

Ödenen vergiler vergi hesabında gider/maliyet olarak dikkate alınmaz. İade/mahsup edilmez. Artırılan tutarlar ödenmez ise aylık gecikme zammının iki kat faiz ile(%2,80) tahsil edilir.

Sahte belge düzenleyenler, defter ve belgeleri yok edenler matrah artırımından faydalanamazlar.

3.1. Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı:

Kurumlar Vergisi mükellefleri kanunda belirtilen matrahlardan az olmamak üzere beyan ettikleri matrahları, yıllar itibarıyla belirtilen oranlarda artırım yapabilirler.

Artırılan matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenmesi gerekir. Eğer mükellef beyannamesini süresinde vermiş ve tahakkuk eden vergilerini ödemiş olması durumunda vergi %20 yerine olarak hesaplanır.


3.2. Gelir Vergisi Matrah Artırımı:

Gelir Vergisi mükellefleri de elde ettiği gelir unsuruna göre veya tutmuş olduğu deftere göre belirlenen asgari tutarlardan az olmamak üzere kanunda belirtilen oranlarda artırımda bulunabilirler. Yine süresinde beyanname verilmiş ve ödenmiş ise artırılan matrahlar üzerinden %20 yerine vergi hesaplanması gerekmektedir.

2015 yılı için   %1,5 oranında hesaplanan  vergilerin 30.11.2016 tarihine kadar peşin yada 6,9,12,18 ayda eşit şekilde ödenebilecektir. Artırımın bir yılın tüm ayları için yapılması gerekir.  Bazı yıllara artırım yapılıp bazılarına yapılmayabilir.

Artırılan tutarlar ödenir ve indirim konusu yapılmaz.

Tamamı istisna kapsamında teslim nedeniyle hesaplanan KDV çıkmaması durumunda KV /Gelir vergisinden matrah artırımı yapılmış olması durumunda artırılan KV/gelir vergisi matrahı üzerinden KDV ödemek suretiyle yararlanabilirler.

Hesaplanan KDV, ihraç kayıtlı teslim, KDV geçici 17. Madde de yazılı kapsamda teslimleri olan mükellefler ilgili örnek hesaplamalar GİB tarafından hazırlanan kılavuzda tebliğde yer verilmiştir.

Artırılan dönemlerle iade istenilen KDV ve sonraki döneme devir nedeniyle inceleme hakkı saklıdır.

3.4. Muhtasar Beyannamede Matrah Artırımı:

Mükellefler aşağıda belirtilen oranlarda matrah artırımında bulunmaları durumunda artırdıkları dönemler ile ilgili inceleme tarhiyata muhatap olmazlar.

4- İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ (Son Başvuru:30 Kasım 2016)

4.1. Kasa ve Ortaklardan Alacaklar ve bunlarla ilgili diğer hesapların düzeltilmesi:

Yasa daha önce çıkan kasa ve ortaklardan alacakların düzeltilmesiyle ilgili bölümle benzer olmakla birlikte, bu yasada “ile bunlarla ilgili diğer işlemler” eklenmiştir. Tebliğde de verilen örnekte “126 Diğer alacaklar” hesabında izlenen ortaklardan alacak tutarının da düzeltilebileceği açıklanmıştır.

Yine daha evvelki uygulamalara tebliğ ile kapatılan tutar ile ödenen %3 verginin tamamının 689. Olağan dışı gider ve zararlar hesabına kaydedileceği belirtilmiş iken yeni tebliğde kapatılan kasa/ortaklardan alacaklar bakiyesinin istenilmesi durumunda

“296. Geçici Hesap (6736 sy. Yasa 6/3. md. İle düzeltilen)”

            Hesabına kaydedilebileceği örnek ile açıklanmıştır.

Şirketler 31.12.2015 tarihli bilançolarında fiktif olarak yer alan kasa/ortaklardan alacaklar ile bunların izlendiği diğer hesaplardaki tutarları, artırım tarihinde de mevcut olması durumunda %3 vergi ödeyerek kapatabileceklerdir. Şirketin 331 hesaplarının da dikkate alınarak net tutarlardan faydalanabilecektir.

4.2. Mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine , demirbaşların düzeltilmesi:

Mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine , demirbaşları kendileri yada meslek kuruluşunca tespit edilen rayiç bedel üzerinden genel orana tabi ürünlerde , indirimli orana tabi ürünlerde KDV oranının yarısı oranında KDV ödeyerek işletmelerine kaydedebilirler.

Emtialar zararına satılması durumunda zarar kabul edilmez.

Kayda alınan emtia stokları tutarı özkaynaklar grubunda “ 525 Kayda alınan emtia özel karşılık” hesabında takip edileceği, istenirse bu tutarın ortaklara verilebileceği belirtilmiştir. Ortaklara verilmesinde vergilendirme ve stopaj söz konusu olmayacaktır.

ATİK lerde ise rayiç bedel kadar birikmiş amortisman kaydı dikkate alınarak tekrar amortisman ayrılmaz. Kayda alınan ATİK bedellerinin ortaklara ödenmesi sözkonusu değildir.

4.3. Kayıtlarda yer aldığı halde işletme bulunmayan emtianın düzeltilmesi:

Burada sadece emtia ile ilgili düzenleme yer almakta olup, demirbaşlarla ilgili düzenleme yer almamaktadır.

Maliyet bedeline şirketin kayıtlarına göre aynı neviden cari yıl gayrısafi kar oranı dikkate alınarak fatura düzenlemek ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle stoklarından çıkabilirler.

Kesilecek KDV dahil fatura 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlara kaydedilip KKEG olarak dikkate alması gerekir. Ancak belgesiz satış nedeniyle diğer hesaplardan kasa, banka, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesapları da kullanılabilecektir.

Bu şekilde düzenlenen faturada yer alan KDV 1 nolu KDV beyannamesine dahil edilecek, ödeme çıkması durumunda bu faturaya ilişkin çıkan KDV 3 eşit taksitte ödenecektir.

Eczanelerde stoklarında yer alan ancak kayıtlarında yer almayan ilaçları maliyet bedeli %4 KDV hesaplayarak kayıtlarını düzeltebilecektir. Hesaplanan KDV tebliğ ekinde yer alan beyanname 30.11.2016 tarihine kadar ödenecektir. Bu ödenen tutar indirim ve gider olarak dikkate alınamaz.

5-ÖDEME SÜRELERİ

5.1. Kesinleşmiş ve dava aşamasındaki borçlar

Yasa kapsamında kesinleşmiş ve dava aşamasındaki borçlar 30.11.2016 tarihine kadar peşin ödenebileceği gibi, iki ayda bir olmak üzere 6,9,12 ve 18 ayda da ödenebilecektir. Peşin ödeme olması halinde geçmiş dönem için hesaplanan Yİ ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.

 Taksit tercih edilmesi durumunda ise belirlenen tutar;

6 taksit için(12 ay) 1.045

9  taksit için(18 ay) 1,083

12 taksit için (24 ay) 1,105 ve

18 taksit için (36 ay) 1,15  Katsayı ile çarpılarak bulunacak tutar eşit taksitlerde ödenebilecektir.

5.2. Matrah artırımında da yine 6,9,12 ve 18 taksitte yukarıdaki katsayı ile bulunan tutarlar ödenecektir.

5.3. İnceleme ve tarhiyat aşamasında olan işlemler: İnceleme ve tarhiyat aşamasında olan işlemlerde,  ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yasadan faydalanma için başvurması durumunda ilk taksit ihbarnamenin tebliğ edildiği ayı takip eden aydan olmak üzere peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6 eşit taksitte ödenebilir.

5.4. İşletmede mevcut olup, kayıtlarda olmayan demirbaş, emtia için sorumlu sıfatıyla beyanname 30 Kasım 2016 tarihine kadar verebilecekler ve hesaplanan KDV aynı süre içerisinde ödenecektir. Ödenen bu tutar KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

4.5. kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia için 30 Kasım 2016 tarihine kadar fatura düzenlemek suretiyle tek fatura ile toplu çıkış yapılabilecek, faturada yer alan KDV 1 nolu KDV beyannamesine dahil edilecektir.

Dahil edilmesi durumunda ödenecek KDV çıkması durumunda, istenirse yasa kapsamında düzenlenen fatura ile ilgili sınırlı olmak üzere  ilk taksit beyanname verme süresi içerisinde, diğerleri takip eden 2. ve 4. Ayda olmak üzere 3 taksitte ödenebilecektir.

Ödeme ile ilgili ayrıntılı bilgi yasa, tebliğde ve kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

6-BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (Son Başvuru:31Aralık 2016)

Yurt dışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, Türkiye’de bulunan kıymetlerin işletme kayıtlarına alınması durumunda serbeste tasarruf etme imkanı sayılmış ve üzerinden herhangi bir vergi alınmaması öngörülmüştür.

Daha evvelki benzer uygulamalarda işletmeye kaydedilen tutarlar üzerinden belli oranda bir vergi ödenmesi öngörülmüş, ancak bunula beraber getirilen tutarlar yapılacak incelemelerde bulunan matrah farklarından düşülerek mükellefe bir avantaj sağlamıştır. Yeni düzenlemede incelemelerde bir avantaj sağlamamaktadır.

Kanunda Türkiye’ye getirilen veya deftere kaydedilen varlıklar nedeniyle “başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere” sırf bu işlem nedeniyle inceleme ve tarhiyat yapılmayacağı belirtilmiştir.

6.1. Yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi;

Gerçek ve tüzel kişiler yurtdışında bulunan

Para,

Döviz,

Altın ve menkul ve diğer sermaye araçlarının gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye’ye getirilmesi halinde tasarruf edebileceklerdir.

Getirilen bu kıymetler istenilir ise işletmelere de kaydedilebilir. Deftere kaydedilen tutarlar sermayeye ilave edilebileceği gibi işletmeden çekilmesi durumunda kar dağıtımı sayılmaz.

6.2. Yurtiçinde sahip olunan varlıkların ve taşınmazların defterlere kaydedilmesi;

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yukarıda sayılan varlıklar ile beraber taşınmazlarını da defterlerine kaydedebilirler.

Deftere kaydedilen bu varlıklar satılması durumunda zarar yazılmaz, taşınmazlar için amortisman ayrılmaz.

            Yasada pişmanlık ve kendiliğinden beyana ilişkin hükümlerde yer almaktadır. düzenlemesi de yer almaktadır.