Vergi Uyuşmazlıkları

            Şirketler her ne kadar yürürlükte bulunan mali mevzuat hükümlerine uygun işlem yapmayı hedefleseler de, vergi mevzuatının karmaşık bir yapıya sahip olması, pek çok husus üzerinde uygulama ve görüş birliği oluşmaması nedeniyle, yapılan incelemelerde vergi inceleme elemanları tarafından, işlemin vergi kanunlarına uygun olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalınmakta ve cezalı vergi tarhiyatı işlemleri yapılabilmektedir. Bu tarhiyat işlemleri, vergi kanunlarına aykırı uygulamalardan, vergi mevzuatına yeterince nüfuz edememekten kaynaklanabildiği gibi, bazen de vergi inceleme elemanlarının farklı yorumlarından da kaynaklanabilmektedir. Bu süreçte, vergi incelemesi aşamasından başlanarak inceleme,  uzlaşma  ve dava süreçleri konusunda danışmanlık yapılmaktadır.  Yeminli  Mali Müşavirliğimiz  vergi uyuşmazlıkları hususunda önemli tecrübe ve birikime sahip olup,  verilen hizmetler özetle aşağıdaki  gibidir.

            Vergi İnceleme Danışmanlığı

         Maliye Bakanlığı'na bağlı inceleme elemanlarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yürütmüş oldukları vergi incelemelerine müşterilerimiz temsil edilmektedir. Bu çerçevede, vergi incelemelerine katılarak müşterimizin yasal hakları inceleme elemanı nezdinde savunulmakta ve incelemenin hakkaniyete uygun ve süratli bir şekilde sonuçlandırılması temin edilmeye çalışılmaktadır.

        Uzlaşma Hizmetleri

             213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ek 1 - 11'nci maddelerinde düzenlenen hükümler uyarınca, mükellefler vergi konularında yaşamış oldukları incelemelerde, idare ile uzlaşma imkânına sahiptirler. Şirketimizce yürütülen uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda müşterilerimizin savunulması ve temsili konuları yürütülmektedir.

          Dava Hizmetleri

        Hukuki aşamada ise Vergi Davalarının açılması ve takibini yapmaktayız. Dava,  itiraz ve temyiz Dilekçelerinin hazırlanması, dava dilekçelerinde esas argümanların belirlenmesi, , idari savunmalara cevap verilmesi, bu hazırlıkların ilgili yargı organlarına intikal ettirilerek sonuçlandırılmasına kadar olan aşamalarda uyuşmazlığın takibi yapılmakta ve müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır.