Yeminli Mali Müşavirlik

Tam tasdik hizmeti, firmalara, vergi ve muhasebeye ilişkin güncel yasal gelişmelere ayak uydurmanın yanı sıra vergi yükümlülüklerini daha güvenilir bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olmaktadır. Tam tasdik çalışmaları kapsamında kurumların mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip ve standartları kapsamında bir uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır. Bu sayede tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının en aza indirilmesinin yanında, risk analizine dayalı denetim sisteminin kapsamını genişleterek, vergi incelemelerinin daha etkin ve yaygın olmasına yönelik çalışmalar yapan Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek bir vergi incelemesine hazırlıklı olunması açısından firmalara katkı sağlamaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik  Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;

Tam Tasdik Hizmetleri

·         Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi

·         Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti

·         Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi

·         Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü

·         Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi

·         Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi

Diger Tasdik Hizmetleri

·         Sermayenin Ödendiğinin Tespiti

·         Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiki

·         Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti

·         Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiki

·         KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki

·         Kurumlar Vergisi İstisnaları Tasdiki